CPLR 306-bService of the summons and complaint, summons with notice, third-party summons and complaint, or petition with a notice of petition or order to show cause orsak.

delgivning av kallelse och klagomål, kallelse med meddelande, tredje parts kallelse och klagomål, eller framställning med meddelande om framställning eller för att visa orsak ska göras inom ett hundra tjugo dagar efter inlämnandet av kallelsen och klagomålet, kallelse med meddelande, tredje parts kallelse och klagomål, eller framställning, förutsatt att i en åtgärd eller förfarande, utom ett förfarande som inletts enligt vallagen, där tillämplig preskription är fyra månader eller mindre, ska delgivning göras senast femton dagar efter den dag då tillämplig preskription löpa. Om delgivning inte sker på en svarande inom den tid som anges i detta avsnitt, domstolen, på motion, skall ogilla talan utan att det påverkar att svaranden, eller på goda skäl visas eller i rättvisans intresse, förlänga tiden för delgivning.

detta avsnitt av Civilpraxis lag och regler tillhandahålls som en del av en gratis utbildningstjänst av J. Douglas Barics, advokat i lag endast för referens. Stadgar och koder som CPLR 306-b ändras ofta och ingen representation görs att ovanstående version av CPLR 306-b är aktuell. Uppdaterade stadgar och koder kan finnas tillgängliga på New York State Legislature webbplats. Ingen stadga bör åberopas utan att förstå kontroll av rättspraxis som ytterligare kan tolka den. En advokat bör konsulteras för juridisk rådgivning.