deze Schriftteksten om u te helpen verliefd te worden op Jezus gaan perfect samen met het thema terugtocht verliefd te worden op Jezus

vele jaren geleden, toen ik me verloren en alleen voelde in mijn geloof nadat een dierbare vriend stierf, begon ik te zoeken naar God, voor een doel, en voor enige hoop dat het leven zin had. hoewel ik (Tijdelijk) vreesde dat God niet echt was, bad ik elke dag tot hem om verlichting van de pijn die ik voelde in mijn verdriet.op een dag, toen ik bad en nadacht over het leven van mijn vriend, over wat hij met zich had genomen en wat hij achterliet, was ik vervuld van een diep begrip dat liefde het antwoord was. de Heilige Geest sprak tot mijn hart en overspoelde me met zo ‘ n diepe, hartstochtelijke liefde dat ik meteen wist dat het van God was.

image of wooden heart with fall leaves and title - 20 Scriptures to Help You Fall in love with Jesus

Zijn liefde voelen zette me op een zoektocht om er alles over te leren. Net als ik, werd de liefde een tweerichtingsverkeer. mijn liefde voor God en zijn zoon groeide exponentieel en in die liefde begreep ik een doel, zijn liefde te kennen en te delen met iedereen die ik kon.

Gods liefde en mijn liefde voor hem gaf me reden om verder te gaan in mijn verdriet.daarom geloof ik dat het zo belangrijk is dat we Gods liefde voor ons bestuderen, leren wie zijn zoon is, en onze relatie met hem koesteren en versterken.

deze geschriften over liefde zullen je helpen om je eigen reis te beginnen om verliefd te worden op Jezus. Ze werken perfect naast de Fall in Love with Jesus Retreat thema heb ik gratis beschikbaar.geschriften over liefde (Klik hier om deze geschriften te downloaden)

Weet daarom dat de Heer uw God God is, de trouwe God die verbond en standvastige liefde onderhoudt met hen die Hem liefhebben en zijn geboden houden, tot duizend generaties. – Deuteronomium 7: 9

hoe kostbaar is uw onfeilbare liefde, o God! – Psalm 36: 7

U, Heer, bent vergevingsgezind en goed, overvloedig van liefde voor allen die u roepen. – Psalm 86:5

maar u, o Heer, bent een God barmhartig en genadig, traag tot woede en overvloedig in standvastige liefde en trouw. – Psalm 86: 15

Dank de God van de hemel, want zijn standvastige liefde duurt eeuwig. – Psalm 136: 26

De Heer, uw God, is in uw midden, een machtige die zal redden; hij zal zich over u verheugen met blijdschap; hij zal u kalmeren door zijn liefde; Hij zal zich over u verheugen met luide zang. – Zefanja 3: 17 Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon gaf, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. – John 3:16

zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde. Indien gij mijn geboden houdt, zult gij in mijn liefde blijven, net zoals ik de geboden van mijn vader heb gehouden en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij, en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Grotere liefde heeft niemand dan dit, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie opdraag. Ik noem jullie niet langer dienaren, want de dienaar weet niet wat zijn meester doet.; maar ik heb u vrienden geroepen, want alles, wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekend gemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en u aangewezen, dat gij zoudt gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat alles, wat gij den Vader in mijn naam begeert, hij u zou geven. Deze dingen beveel ik u, zodat u elkaar zult liefhebben. – John 15: 9-17

“liefde is geduldig, liefde is vriendelijk. Het is niet jaloers, het schept niet op, het is niet proud…it altijd beschermt, altijd vertrouwt, altijd hoopt, altijd volhardt. – 1 Korintiërs 13:4-8

God toont zijn liefde voor ons in dat terwijl we nog zondaars waren, Christus stierf voor ons. – Romeinen 5: 8

door hem hebben we ook toegang verkregen door geloof tot deze genade waarin we staan, en we verheugen ons in de hoop op de heerlijkheid van God. Meer nog, wij verheugen ons in ons lijden, wetende dat lijden volharding voortbrengt, en volharding voortbrengt karakter, en karakter voortbrengt hoop, en hoop brengt ons niet te schande, omdat Gods liefde in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is. – Romeinen 5:2-5

Nee, in al deze dingen zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons liefhad. Want ik weet zeker, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch heersers, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch machten, noch hoogte, noch diepte, noch iets anders in de ganse schepping, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. – Romeinen 8: 37-39

Ik ben gekruisigd met Christus. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En het leven dat ik nu leef in het vlees, leef ik door geloof in de Zoon van God die mij liefhad en zichzelf voor mij gaf. – Galaten 2:20

Maar God, rijk aan barmhartigheid, vanwege de grote liefde waarmee hij ons liefhad, zelfs toen we dood waren in onze overtredingen, maakte ons levend samen met Christus – door genade bent u gered. – Efeziërs 2: 4-5 zie wat voor soort liefde de Vader ons gegeven heeft, dat we kinderen van God zouden worden genoemd; en zo zijn we. De reden waarom de wereld ons niet kent is dat ze hem niet kende. – 1 Johannes 3:1

geliefden, laat ons elkaar liefhebben, want liefde is van God, en wie liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. – 1 Johannes 4: 7-8 hierin werd de liefde van God onder ons geopenbaard, dat God Zijn enige zoon in de wereld zond, opdat wij door hem zouden leven. In dit is liefde, niet dat we God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn zoon heeft gezonden om een verzoening voor onze zonden te zijn. Geliefden, indien God ons alzo liefheeft, zo moeten wij ook elkander liefhebben. – 1 Johannes 4:9-11

liefde doet geen kwaad aan een naaste. Daarom is liefde de vervulling van de wet. – Romeinen 13: 10

en nu blijven deze drie over: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste van deze is liefde. -1 Korintiërs 13:13

boven alles, heb elkaar diep lief, omdat liefde een veelheid van zonden bedekt. -1 Petrus 4:8

Gebruik deze Schriftteksten als extra aanmoediging en motivatie voor de dames bij jullie’ Fall ‘ in Love with Jesus retraite. U kunt ook bladwijzers maken met behulp van deze geschriften. Hier zijn aanwijzingen voor het maken van je eigen bladwijzers helemaal gratis – Hoe maak je christelijke Bladwijzers

(Klik hier om deze Fall in Love with Jesus geschriften te downloaden)