1.maaliskuuta 2019, vain seitsemän päivää sen jälkeen, kun NLRB: n lakimies julkaisi muistion, jossa Beckin oikeuksia tarkasteltiin laajasti, erimielinen NLRB päätti, että muita kuin jäseniä ei voida pakottaa maksamaan liiton lobbauskuluja United Nursers & Allied professionals (Kent Hospital), asia 01-CB-011135 (1. maaliskuuta 2019).

hallituksen enemmistö katsoi, että vaikka lobbaustoiminta joskus liittyy työehtoihin tai muuten vaikuttaa työehtosopimusneuvotteluihin, se ei kuulu liiton edustustehtäviin, joten lobbauskulut eivät ole Beckin vastustajien maksettavissa. Tuomio perustuu asiaankuuluvaan oikeudelliseen ennakkotapaukseen, jonka mukaan unioni rikkoo oikeudenmukaista edustusta koskevaa velvollisuuttaan, jos se perii edustusmaksuja, jotka sisältävät muita kuluja kuin ne, jotka ovat tarpeen sen lakisääteisten edustustehtävien suorittamiseksi.

VT.lakimies väitti liiton rikkoneen 8 pykälän b kohdan 1 alakohdan a alakohtaa perimällä vastaväittäjiltä maksuja, joita se käytti edunvalvonnan rahoittamiseen, minkä VT. lakimies luokitteli ei-edustukselliseksi toiminnaksi. Erityisesti hän kiisti seuraaviin seitsemään lakiehdotukseen liittyvien lobbauskulujen veloitettavuuden:

  1. sairaaloiden yhdistämistä ja vastuullisuutta koskeva lakiehdotus (Rhode Island): Tämä Lakiehdotus olisi muun muassa valtuuttanut osavaltiohallituksen neuvoston valvomaan ja säätelemään sairaaloita, jotka omistavat yli 50 prosenttia osavaltion sairaalavuoteista.
  2. Public Officers and Employees Retirement bill (Rhode Island): tämä lakiesitys olisi nostanut eläkkeelle siirtymisen jälkeisten ansioiden ylärajaa, jonka entiset valtion palveluksessa olevat rekisteröidyt sairaanhoitajat voisivat ansaita eläke-etuuksiaan pienentämättä.
  3. Hospital Payments bill (Rhode Island): tämä lakiesitys olisi muun muassa tarjonnut kaikille Kentin piirikunnan (Kentin sairaalan koti) akuuttihoitosairaaloille 800 000 dollarin rahoituksen.
  4. Center For Health Professions bill (Rhode Island: Lakiesitys olisi luonut keskuksen, jonka tehtävänä olisi kehittää osavaltioon riittävä, monipuolinen ja hyvin koulutettu terveydenhuoltoalan työvoima.
  5. Safe Patient Handling bill (Vermont): lakiesitys olisi edellyttänyt sairaaloilta turvallista potilaiden käsittelyohjelmaa, joka olisi sisältänyt muun muassa hoitajien suojelua koskevien sääntöjen laatimista ja uusien laitteiden hankkimista potilaiden käsittelymenetelmien parantamiseksi.
  6. pakollinen Ylityölaki (Vermont): tämä lakiesitys olisi muun muassa kieltänyt sairaaloita vaatimasta työntekijöiltä yli 40 tunnin työviikkoa.
  7. Mental Health Care Funding bill (Vermont): lakiesitys olisi tarjonnut lisärahoitusta mielenterveyspalveluille kolmessa laitoksessa, joissa liitolla on neuvotteluyksiköitä.

enemmistö oli sitä mieltä, että ”asiaa koskevat korkeimman oikeuden ja alemman oikeusasteen tuomioistuimen ennakkotapaukset, joiden mukaan edunvalvontakustannukset eivät ole maksullisia, koska ne ovat aiheutuneet unionin hoitaessa lakisääteisiä tehtäviään vastaväitteiden esittäjien yksinomaisena neuvotteluasiamiehenä.”He huomauttivat, että” tuomioistuin on johdonmukaisesti katsonut pakollisten liittomaksujen rajoitusten perustuvan unionin oikeudenmukaisen edustuksen velvollisuuteen riippumatta siitä, mikä oikeusperusta kulujen riitauttamiselle on. Näin ollen unionin toimivalta pakottaa muut kuin jäsenet ”vapaamatkustajat” – periaatteen nojalla antamaan taloudellista tukea ei voi ylittää ”yksinoikeudellisen edustajan tehtävien hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia”.”

hallituksen enemmistö oli myös sitä mieltä, että ei riitä, että liitto antaa vastalauseen esittäneille ei-jäsenille takeet siitä, että sen laskutettavien ja verottomien kulujen kokoaminen on asianmukaisesti tarkastettu. Vedoten korkeimman oikeuden hyväksymään ”oikeudenmukaisuuden perusperiaatteisiin” lautakunta katsoi, että liiton on varmistettava riippumattomasti, että tilintarkastus on suoritettu. Jos näin ei tehdä, se rikkoo unionin oikeudenmukaista edustusta koskevaa velvollisuutta. Enemmistö perusteli päätöstään seuraavasti:

Me . . . päättele Ammattiliittojen on annettava tilintarkastus todentaminen riittävällä tavalla varmistaa luotettavuus taloudellisten tietojen vastaväitteen esittäjille. KGW radion ja Safewayn johtokunta on jo tehnyt selväksi, että Beckin vastaväitteiden esittäjille annetut taloudelliset tiedot on tarkastettava riippumattomasti. Tästä ennakkotapauksesta seuraa väistämättä, että meidän olisi nimenomaisesti katsottava, että Ammattiliittojen on toteutettava se vaatimaton lisäaskel ja toimitettava tilintarkastajalta vahvistus siitä, että toimitetut taloudelliset tiedot on tarkastettu riippumattomasti. Samoin kuin vastustajien vaatiminen hyväksymään unionin talousluvut ilman tilintarkastusta on epäoikeudenmukaista, olisi myös se, että vastustajien olisi hyväksyttävä unionin pelkät väitteet siitä, että luvut on tarkastettu asianmukaisesti. Riippumaton tarkastus Tilintarkastaja on olennainen tieto vastaväitteiden on päätettävä riitauttaa asianmukaisuus unionin palkkio.

puheenjohtaja John F. Ring sai enemmistön mielipiteen mukaan jäsenikseen Marvin E. Kaplanin ja William J. Emanuelin. Jäsen Lauren McFerran oli eri mieltä.