Tyto verše z Písem, které Vám Pomohou Pádu v Lásce s Ježíšem jít dokonale s Pádu v Lásce s Ježíšem Ústup Téma

před Mnoha lety, když jsem se cítil ztracený a sám ve své víře po drahý přítel zemřel, jsem začal hledat Boha, pro účel, a pro nějakou naději, že život měl smysl.

i když jsem se (dočasně) obával, že Bůh není skutečný, modlil jsem se k němu každý den a prosil o úlevu od bolesti, kterou jsem cítil ve svém zármutku.

jednoho dne, když jsem se modlil a přemýšlel o životě svého přítele, o tom, co si vzal s sebou a co po sobě zanechal, jsem byl naplněn hlubokým pochopením, že láska je odpověď.

Duch Svatý promluvil k mému srdci a pohltil mě tak hlubokou, vášnivou láskou, že jsem okamžitě věděl, že je od Boha.

obraz dřevěné srdce s listy na podzim a titul - 20 Písem, které Vám Pomohou Pádu v Lásce s Ježíšem

Pocit, že Jeho láska postavil mě na snaze naučit se vše, co jsem mohl. Stejně jako já, láska se stala obousměrnou ulicí.

má láska k Bohu a k jeho synovi rostla exponenciálně a v rámci této lásky jsem pochopil účel, poznat Jeho lásku a sdílet ji s každým, koho jsem mohl.

Boží láska a moje láska k němu mi dala důvod k posunu vpřed v mém zármutku.

proto věřím, že je tak důležité, abychom studovali Boží lásku k nám, zjistili, kdo je jeho syn, a vychovávali a posilovali náš vztah s ním.

tato písma o lásce vám pomohou začít svou vlastní cestu zamilováním se do Ježíše. Fungují perfektně vedle tématu zamilování se do Ježíše, které mám k dispozici zdarma.

20 veršů o Lásce (klikněte zde pro stažení těchto písem)

Víme tedy, že HOSPODIN, váš Bůh, je Bůh, věrný Bůh, který zachovává smlouvu a milosrdenství s těmi, kteří ho milují a zachovávají přikázání jeho, aby tisíce generací. – Deuteronomium 7: 9

Jak vzácná je vaše neochvějná láska, Bože! – Žalm 36,7

Ty, Pane, jsi odpouštějící a dobrý, hojný v lásce ke všem, kteří k tobě volají. – Žalm 86:5

ale Ty, Pane, jsi Bůh milosrdný a laskavý, pomalý k hněvu a plný vytrvalé lásky a věrnosti. – Žalm 86: 15

děkujte Bohu nebes, protože jeho vytrvalá láska trvá navždy. – Žalm 136: 26

Hospodin, váš Bůh, je ve vašem středu, mocný, který zachrání; bude se nad vámi radovat radostí; svou láskou vás umlčí; bude nad vámi jásat hlasitým zpěvem. – Sefanjáš 3:17

tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. – Jan 3:16

Jak mě otec miloval, tak jsem miloval tebe. Zůstaň v mé lásce. Pokud budete dodržovat má přikázání, budete dodržovat mou lásku, stejně jako jsem dodržoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Tyto věci jsem mluvil s vámi, že moje radost může být ve vás, a že vaše radost může být plná. Toto je mé přikázání, že se milujete jeden druhého, jako jsem vás miloval já. Větší láska nemá nikoho než to, že někdo položil svůj život za své přátele. Jste moji přátelé, pokud uděláte to, co vám přikazuji. Už vás nazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán; ale nazval jsem vás přáteli, za všechno, co jsem slyšel od svého otce, jsem vám oznámil. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, že byste měli jít a nést ovoce, a to ovoce by se měli řídit, tak, že cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dal vám. Tyto věci vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. – John 15: 9-17

„láska je trpělivá, láska je laskavá. Nezávidí, nechlubí se, není proud…it vždy chrání, vždy důvěřuje, vždy doufá, vždy vytrvá. – 1 Korintským 13:4-8

Bůh ukazuje svou lásku k nám v tom, že zatímco jsme byli ještě hříšníci, Kristus zemřel za nás. – Římanům 5: 8

skrze něj jsme také získali přístup vírou do této milosti, ve které stojíme, a radujeme se v naději na Boží slávu. Víc než to, radujme se z našeho utrpení, protože věděl, že utrpení produkuje vytrvalost a vytrvalost vytváří znak, a znak produkuje doufám, a doufám, že se nebude dát nás škoda, protože Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Římanům 5:2-5

ne, ve všech těchto věcech jsme více než dobyvatelé skrze toho, kdo nás miloval. Pro jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé, ani vládců, ani věci přítomné, ani věci, které přijdou, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, ani nic jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží v Kristu Ježíši, našem Pánu. – Římanům 8: 37-39

byl jsem ukřižován s Kristem. Už to nejsem já, kdo žije, ale Kristus, který žije ve mně. A život, který nyní žiji v těle, žiji vírou v Syna Božího, který mě miloval a dal se za mě. – Galatským 2:20

Ale Bože, být bohatý v milosrdenství, protože z velké lásky, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví ve svých vinách, udělal živý nás spolu s Kristem— milostí jste spaseni. – Efezským 2: 4-5

podívejte se, jakou lásku nám dal Otec, abychom byli nazýváni Božími dětmi; a tak jsme. Důvod, proč nás svět nezná, je ten, že ho neznal. – 1 John 3:1

milovaní, Milujme se navzájem, protože láska je od Boha a ten, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Každý, kdo nemiluje, nezná Boha, protože Bůh je láska. – 1 John 4: 7-8

v tom se mezi námi projevila Boží láska, že Bůh poslal svého jediného syna na svět, abychom skrze něj mohli žít. V tom je láska, ne že jsme milovali Boha, ale že nás miloval a poslal svého syna, aby byl smířením za naše hříchy. Milovaní, pokud nás Bůh tak miloval, měli bychom se také milovat jeden druhého. – 1 John 4: 9-11

Láska neublíží sousedovi. Láska je tedy naplněním zákona. – Římanům 13,10

a nyní zůstávají tito tři: víra, naděje a láska. Ale největší z nich je láska. -1 Korintským 13: 13

především se hluboce milujte, protože láska pokrývá množství hříchů. -1 Petr 4: 8

použijte tato písma jako další povzbuzení a motivaci pro dámy při Vašem „pádu“ v lásce s Ježíšem. Pomocí těchto písem můžete také vytvářet záložky. Zde jsou instrukce pro výrobu své vlastní záložky zcela zdarma – Jak Vytvořit Křesťanské Záložky

(Klikněte zde pro stažení těchto Padat v Lásce s Ježíšem písma)